Morandi Carpets
Close menu
KILIM KISERI
This is a detail
KILIM KISERI
cod. 7598
cm 77 x 253 / 2' 6" x 8' 3"

204,92

$ 237.70

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 6891
cm 122 x 161 / 4' 0" x 5' 3"

114,75

$ 133.11

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 6734
cm 112 x 179 / 3' 8" x 5' 10"

147,54

$ 171.15

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 6747
cm 115 x 177 / 3' 9" x 5' 9"

147,54

$ 171.15

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 6859
cm 114 x 180 / 3' 8" x 5' 10"

122,95

$ 142.62

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 7624
cm 118 x 180 / 3' 10" x 5' 10"

163,93

$ 190.16

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 6258
cm 106 x 202 / 3' 5" x 6' 7"

192,62

$ 223.44

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 7622
cm 126 x 172 / 4' 1" x 5' 7"

163,93

$ 190.16

KILIM AFGAN
now in the outlet
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 6094
cm 113 x 193 / 3' 8" x 6' 3"

€ 204,92 102,46

$ 237.70$ 118.85

KILIM AFGAN
now in the outlet
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 6867
cm 118 x 187 / 3' 10" x 6' 1"

€ 122,95 86,07

$ 142.62$ 99.84

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 7630
cm 77 x 287 / 2' 6" x 9' 4"

163,93

$ 190.16

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 7625
cm 134 x 168 / 4' 4" x 5' 6"

163,93

$ 190.16