Morandi Carpets
Close menu
SRINAGAR SETA
This is a detail
SRINAGAR SETA
cod. 7587
cm 79 x 121 / 2' 7" x 3' 11"

286,89

$ 332.79

BUKHARA
This is a detail
BUKHARA
cod. 6709
cm 97 x 138 / 3' 2" x 4' 6"

516,39

$ 599.02

BELUCI
This is a detail
BELUCI
cod. 6793
cm 81 x 137 / 2' 7" x 4' 5"

57,38

$ 66.56

BELUCISTAN EXTRA
This is a detail
BELUCISTAN EXTRA
cod. 6803
cm 86 x 132 / 2' 9" x 4' 3"

122,95

$ 142.62

BELUCI
This is a detail
BELUCI
cod. 6788
cm 83 x 140 / 2' 8" x 4' 7"

65,57

$ 76.07

BELUCI
This is a detail
BELUCI
cod. 6808
cm 95 x 145 / 3' 1" x 4' 9"

122,95

$ 142.62

BELUCI
This is a detail
BELUCI
cod. 6799
cm 84 x 137 / 2' 9" x 4' 5"

61,48

$ 71.31

BELUCI
This is a detail
BELUCI
cod. 6782
cm 86 x 132 / 2' 9" x 4' 3"

53,28

$ 61.80

BELUCISTAN EXTRA
This is a detail
BELUCISTAN EXTRA
cod. 6809
cm 90 x 161 / 2' 11" x 5' 3"

122,95

$ 142.62

BELUCI
This is a detail
BELUCI
cod. 6760
cm 88 x 130 / 2' 10" x 4' 3"

53,28

$ 61.80

BELUCISTAN EXTRA
This is a detail
BELUCISTAN EXTRA
cod. 6754
cm 82 x 130 / 2' 8" x 4' 3"

118,85

$ 137.87