Morandi Carpets
Close menu
KASHAN MOHTASHEM
This is a detail
KASHAN MOHTASHEM
cod. 6971
cm 133 x 204 / 4' 4" x 6' 8"

5.901,64

$ 6,845.90

MAZLAGAN
This is a detail
MAZLAGAN
cod. 6981
cm 126 x 190 / 4' 1" x 6' 2"

327,87

$ 380.33

SHIRAZ
This is a detail
SHIRAZ
cod. 6980
cm 100 x 150 / 3' 3" x 4' 11"

655,74

$ 760.66

KIRMAN
This is a detail
KIRMAN
cod. 6716
cm 93 x 145 / 3' 0" x 4' 9"

2.459,02

$ 2,852.46

HAMADAN
This is a detail
HAMADAN
cod. 6954
cm 96 x 120 / 3' 1" x 3' 11"

614,75

$ 713.11

HERKI
This is a detail
HERKI
cod. 6953
cm 53 x 63 / 1' 8" x 2' 0"

737,70

$ 855.74

SAROUK
This is a detail
SAROUK
cod. 6715
cm 100 x 150 / 3' 3" x 4' 11"

2.049,18

$ 2,377.05

SAROUK
This is a detail
SAROUK
cod. 6714
cm 105 x 154 / 3' 5" x 5' 0"

1.475,41

$ 1,711.48

SAROUK
This is a detail
SAROUK
cod. 6717
cm 90 x 152 / 2' 11" x 4' 11"

1.475,41

$ 1,711.48

SAROUK
This is a detail
SAROUK
cod. 6713
cm 65 x 125 / 2' 1" x 4' 1"

901,64

$ 1,045.90

SAROUK
This is a detail
SAROUK
cod. 6712
cm 100 x 145 / 3' 3" x 4' 9"

3.442,62

$ 3,993.44

SAROUK
This is a detail
SAROUK
cod. 6705
cm 266 x 360 / 8' 8" x 11' 9"

6.967,21

$ 8,081.97