Morandi Carpets
Close menu
KASHAN MOHTASHEM
This is a detail
KASHAN MOHTASHEM
cod. 2672
cm 232 x 323 / 7' 7" x 10' 7"

71.311,48

$ 82,721.31

TEHERAN
This is a detail
TEHERAN
cod. 2663
cm 242 x 335 / 7' 11" x 10' 11"

6.967,21

$ 8,081.97

MALAYER
This is a detail
MALAYER
cod. 2629
cm 92 x 370 / 3' 0" x 12' 1"

1.885,25

$ 2,186.89

MALAYER
This is a detail
MALAYER
cod. 2231
cm 121 x 188 / 3' 11" x 6' 2"

2.049,18

$ 2,377.05

MALAYER
This is a detail
MALAYER
cod. 1726
cm 127 x 190 / 4' 2" x 6' 2"

1.557,38

$ 1,806.56

BIJAR O BIDJAR
This is a detail
BIJAR O BIDJAR
cod. 1612
cm 123 x 184 / 4' 0" x 6' 0"

3.196,72

$ 3,708.20

BIDJAR
This is a detail
BIDJAR
cod. 1145
cm 228 x 366 / 7' 5" x 12' 0"

13.114,75

$ 15,213.11

SARAB
now in the outlet
This is a detail
SARAB
cod. 0700
cm 93 x 428 / 3' 0" x 14' 0"

€ 3.442,62 2.409,84

$ 3,993.44$ 2,795.41

HERIZ
now in the outlet
This is a detail
HERIZ
cod. 0676
cm 135 x 178 / 4' 5" x 5' 10"

€ 2.049,18 1.434,43

$ 2,377.05$ 1,663.93

HAMADAN
This is a detail
HAMADAN
cod. 0465
cm 63 x 81 / 2' 0" x 2' 7"

655,74

$ 760.66

KIRMAN
This is a detail
KIRMAN
cod. 0200
cm 365 x 615 / 11' 11" x 20' 2"

28.688,52

$ 33,278.69

MAHAL SARUK
This is a detail
MAHAL SARUK
cod. 0101
cm 127 x 203 / 4' 2" x 6' 7"

5.983,61

$ 6,940.98