Morandi Carpets
Close menu
KASHAN MOHTASHEM
This is a detail
KASHAN MOHTASHEM
cod. 2672
cm 232 x 323 / 7' 7" x 10' 7"

71.311,48

$ 82,721.31

SULTANABAD
This is a detail
SULTANABAD
cod. 3465
cm 215 x 325 / 7' 0" x 10' 7"

40.983,61

$ 47,540.98

SERAPI
This is a detail
SERAPI
cod. 6703
cm 282 x 316 / 9' 3" x 10' 4"

35.245,90

$ 40,885.25

SERAPI
This is a detail
SERAPI
cod. 3733
cm 301 x 384 / 9' 10" x 12' 7"

32.786,89

$ 38,032.79

KIRMAN
This is a detail
KIRMAN
cod. 0200
cm 365 x 615 / 11' 11" x 20' 2"

28.688,52

$ 33,278.69

SAROUK FERAHAN
This is a detail
SAROUK FERAHAN
cod. 2427
cm 208 x 305 / 6' 9" x 10' 0"

24.590,16

$ 28,524.59

SARUK MAHAGERAN
This is a detail
SARUK MAHAGERAN
cod. 5563
cm 267 x 368 / 8' 9" x 12' 0"

22.950,82

$ 26,622.95

BIDJAR
This is a detail
BIDJAR
cod. 1145
cm 228 x 366 / 7' 5" x 12' 0"

13.114,75

$ 15,213.11

SAROUK FERAHAN
This is a detail
SAROUK FERAHAN
cod. 4884
cm 130 x 207 / 4' 3" x 6' 9"

13.114,75

$ 15,213.11

KIRMAN
This is a detail
KIRMAN
cod. 6627
cm 263 x 360 / 8' 7" x 11' 9"

11.475,41

$ 13,311.48

KIRMAN
This is a detail
KIRMAN
cod. 6661
cm 260 x 360 / 8' 6" x 11' 9"

11.475,41

$ 13,311.48

KIRMAN
This is a detail
KIRMAN
cod. 6626
cm 262 x 354 / 8' 7" x 11' 7"

10.655,74

$ 12,360.66