Morandi Carpets
Close menu
KASHAN MOHTASHEM
This is a detail
KASHAN MOHTASHEM
cod. 2672
cm 232 x 323 / 7' 7" x 10' 7"

71.311,48

$ 80,581.97

SULTANABAD
This is a detail
SULTANABAD
cod. 3465
cm 215 x 325 / 7' 0" x 10' 7"

40.983,61

$ 46,311.48

SERAPI
This is a detail
SERAPI
cod. 6703
cm 282 x 316 / 9' 3" x 10' 4"

35.245,90

$ 39,827.87

KIRMAN
This is a detail
KIRMAN
cod. 0200
cm 365 x 615 / 11' 11" x 20' 2"

28.688,52

$ 32,418.03

SAROUK FERAHAN
This is a detail
SAROUK FERAHAN
cod. 2427
cm 208 x 305 / 6' 9" x 10' 0"

24.590,16

$ 27,786.89

HERIZ SETA
This is a detail
HERIZ SETA
cod. 7772
cm 138 x 168 / 4' 6" x 5' 6"

13.524,59

$ 15,282.79

BIDJAR
This is a detail
BIDJAR
cod. 1145
cm 228 x 366 / 7' 5" x 12' 0"

13.114,75

$ 14,819.67

SAROUK FERAHAN
This is a detail
SAROUK FERAHAN
cod. 4884
cm 130 x 207 / 4' 3" x 6' 9"

13.114,75

$ 14,819.67

KIRMAN
This is a detail
KIRMAN
cod. 6627
cm 263 x 360 / 8' 7" x 11' 9"

11.475,41

$ 12,967.21

QASHQAI
This is a detail
QASHQAI
cod. 4147
cm 147 x 222 / 4' 9" x 7' 3"

10.081,97

$ 11,392.62

HERIZ
This is a detail
HERIZ
cod. 5558
cm 260 x 350 / 8' 6" x 11' 5"

9.836,07

$ 11,114.75

SAROUK
This is a detail
SAROUK
cod. 5562
cm 310 x 316 / 10' 2" x 10' 4"

9.836,07

$ 11,114.75