Morandi Carpets
Close menu
SHARKOI KILIM
This is a detail
SHARKOI KILIM
cod. 7540
cm 204 x 298 / 6' 8" x 9' 9"

1.229,51

$ 1,426.23

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 7207
cm 178 x 246 / 5' 10" x 8' 0"

344,26

$ 399.34

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 7201
cm 170 x 258 / 5' 6" x 8' 5"

336,07

$ 389.84

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 7193
cm 178 x 282 / 5' 10" x 9' 3"

344,26

$ 399.34

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 7190
cm 216 x 312 / 7' 1" x 10' 2"

409,84

$ 475.41

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 7187
cm 217 x 307 / 7' 1" x 10' 0"

409,84

$ 475.41

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 7185
cm 208 x 310 / 6' 9" x 10' 2"

409,84

$ 475.41

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 7166
cm 190 x 290 / 6' 2" x 9' 6"

508,20

$ 589.51

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 7165
cm 194 x 304 / 6' 4" x 9' 11"

516,39

$ 599.02

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 7164
cm 210 x 290 / 6' 10" x 9' 6"

540,98

$ 627.54

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 7161
cm 185 x 254 / 6' 0" x 8' 4"

368,85

$ 427.87

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 7184
cm 216 x 305 / 7' 1" x 10' 0"

409,84

$ 475.41