Morandi Carpets
Close menu
KASHAN MOHTASHEM
This is a detail
KASHAN MOHTASHEM
cod. 6971
cm 133 x 204 / 4' 4" x 6' 8"

5.901,64

$ 6,845.90

SAROUK
This is a detail
SAROUK
cod. 6705
cm 266 x 360 / 8' 8" x 11' 9"

6.967,21

$ 8,081.97

SERAPI
This is a detail
SERAPI
cod. 6703
cm 282 x 316 / 9' 3" x 10' 4"

35.245,90

$ 40,885.25

SAROUK
This is a detail
SAROUK
cod. 6702
cm 240 x 315 / 7' 10" x 10' 4"

6.147,54

$ 7,131.15

SAROUK FERAHAN
This is a detail
SAROUK FERAHAN
cod. 6633
cm 127 x 205 / 4' 2" x 6' 8"

7.786,89

$ 9,032.79

KIRMAN
This is a detail
KIRMAN
cod. 6661
cm 260 x 360 / 8' 6" x 11' 9"

11.475,41

$ 13,311.48

KASHAN MANCHESTER
This is a detail
KASHAN MANCHESTER
cod. 6719
cm 129 x 210 / 4' 2" x 6' 10"

5.983,61

$ 6,940.98

KIRMAN
This is a detail
KIRMAN
cod. 6630
cm 183 x 265 / 6' 0" x 8' 8"

5.737,70

$ 6,655.74

KIRMAN
This is a detail
KIRMAN
cod. 6627
cm 263 x 360 / 8' 7" x 11' 9"

11.475,41

$ 13,311.48

SAROUK FERAHAN
This is a detail
SAROUK FERAHAN
cod. 6631
cm 132 x 206 / 4' 3" x 6' 9"

6.147,54

$ 7,131.15

KIRMAN
This is a detail
KIRMAN
cod. 6626
cm 262 x 354 / 8' 7" x 11' 7"

10.655,74

$ 12,360.66

KASHAN MANCHESTER
This is a detail
KASHAN MANCHESTER
cod. 6613
cm 126 x 200 / 4' 1" x 6' 6"

9.426,23

$ 10,934.43