Morandi Carpets
Close menu
SAROUK FERAHAN
This is a detail
SAROUK FERAHAN
cod. 6399
cm 128 x 210 / 4' 2" x 6' 10"

6.967,21

$ 8,081.97

ISFAHAN
This is a detail
ISFAHAN
cod. 6397
cm 144 x 209 / 4' 8" x 6' 10"

6.147,54

$ 7,131.15

BIDJAR
This is a detail
BIDJAR
cod. 6141
cm 101 x 437 / 3' 3" x 14' 4"

795,08

$ 922.30

SHASSAVAN
This is a detail
SHASSAVAN
cod. 6140
cm 110 x 355 / 3' 7" x 11' 7"

532,79

$ 618.03

MESHKIN
This is a detail
MESHKIN
cod. 6148
cm 95 x 305 / 3' 1" x 10' 0"

491,80

$ 570.49

MALAYER
This is a detail
MALAYER
cod. 6136
cm 103 x 385 / 3' 4" x 12' 7"

983,61

$ 1,140.98

MALAYER
This is a detail
MALAYER
cod. 6134
cm 105 x 427 / 3' 5" x 14' 0"

983,61

$ 1,140.98

MALAYER
This is a detail
MALAYER
cod. 6121
cm 125 x 181 / 4' 1" x 5' 11"

983,61

$ 1,140.98

KASHAN MANCHESTER
This is a detail
KASHAN MANCHESTER
cod. 6208
cm 55 x 89 / 1' 9" x 2' 11"

1.639,34

$ 1,901.64

MALAYER
This is a detail
MALAYER
cod. 6201
cm 375 x 103 / 12' 3" x 3' 4"

819,67

$ 950.82

HERIZ
This is a detail
HERIZ
cod. 6200
cm 85 x 355 / 2' 9" x 11' 7"

1.106,56

$ 1,283.61

KIRMAN LAVER
This is a detail
KIRMAN LAVER
cod. 3460
cm 276 x 362 / 9' 0" x 11' 10"

10.245,90

$ 11,885.25